Previous Meetups

  1. Linguistics Meetup (2014, Technische Universität)
  2. Linguistics Meetup (2015, University of Potsdam)
  3. Linguistics Meetup (2016, Freie Universität)
  4. Linguistics Meetup (2017, Humboldt-Universität)
  5. Linguistics Meetup (2018, University of Potsdam)
  6. Linguistics Meetup (2019, Humboldt-Universität)
  7. Linguistics Meetup (2020, Michendorf)
  8. Linguistics Meetup (2021, Freie Universität)